Pneumatiky / Automobilové baterie Vozidla s ukončenou životností


Pneumatiky / Automobilové baterie

Ahoj konečný uživateli, informace, které zde získáš, vyplývají ze zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon“), jehož zpracovatelem je Ministerstvo životního prostředí. V tomto zákoně jsi definován jako „konečný uživatel“, tzn. osoba užívající vybraný výrobek, než se stal odpadem a před jeho odevzdáním osobě oprávněné k jeho převzetí podle tohoto zákona.

Použité pneumatiky a automobilové baterie, kterých se konečný uživatel chce zbavit, jsou předmětem zpětného odběru výrobků. Zpětným odběrem se rozumí odebírání použitých výrobků výrobci od konečných uživatelů bez nároku na úplatu za účelem jejich využití nebo odstranění. Výrobcem pneumatik je podnikatel, který bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku, uvádí na trh v rámci svého podnikání pneumatiky nebo funkční celky, jejichž součástí nebo příslušenstvím jsou pneumatiky. Výrobcem může být výrobce pneumatik, výrobce a dovozce vozidel, internetový obchod, ale také i autoservis nebo pneuservis při splnění definice výrobce. Výrobcem baterií nebo akumulátorů je podnikatel, který bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku, uvádí na trh v rámci svého podnikání baterie nebo akumulátory, včetně baterií nebo akumulátorů zabudovaných do vozidel, elektrozařízení nebo do jiných výrobků nebo k nim přiložených. Výrobcem může být výrobce automobilových baterií, výrobce a dovozce vozidel, internetový obchod, ale také i autoservis při splnění definice výrobce.

Konečný uživatel smí předat pneumatiku/automobilovou baterii pouze na místo zpětného odběru nebo za podmínek stanovených zákonem poslednímu prodejci, popřípadě jiné osobě určené výrobcem, nestanoví-li tento zákon jinak.

K převzetí pneumatiky/automobilové baterie jsou oprávněni za podmínek stanovených zákonem pouze provozovatel místa zpětného odběru, poslední prodejci nebo jiná osoba určená výrobcem, nestanoví-li tento zákon jinak.

Konečný uživatel nalezne informace o sběrné síti na těchto webových stránkách nebo v Registru míst zpětného odběru (Registr je informační systém veřejné správy, který slouží k vedení údajů o místech zpětného odběru, jehož správcem je Ministerstvo životního prostředí).

Konečný uživatel má možnost dle zákona požádat o vystavení dokladu o převzetí pneumatiky/automobilové baterie, který obsahuje identifikační údaje provozovatele, datum a místo převzetí a údaje o druhu, skupině a množství pneumatik/automobilových baterií.

Provozovatel místa zpětného odběru může odmítnout převzít pneumatiku/automobilovou baterii v případě, že z důvodu kontaminace nebo závažného poškození pneumatika/automobilová baterie ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahuje případný odpad.

Provozovatel místa zpětného odběru může odmítnout převzít ke zpětnému odběru pneumatiku/automobilovou baterii, jestliže vzhledem k množství a typu pneumatik/automobilových baterií či jiným okolnostem lze mít důvodné pochybnosti, že jde o pneumatiky/automobilové baterie od konečného uživatele.

Provozovatel místa zpětného odběru může odmítnout převzít ke zpětnému odběru pneumatiku/automobilovou baterii v množství, které přesahuje okamžitou kapacitu místa zpětného odběru.

Konečný uživatel má možnost dle § 99 zákona na daňovém dokladu získat informaci o nákladech na zpětný odběr pneumatik, protože výrobce a distributor, včetně posledního prodejce jsou povinni při prodeji pneumatik uvádět náklady na zpětný odběr použitých pneumatik a zpracování a využití odpadních pneumatik odděleně.

Místa zpětného odběru pro pneumatiky a automobilové baterie musí být pro konečné uživatele dostupná v každé obci s pověřeným úřadem a v případě územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy v každém městském obvodě nebo městské část. Konečný uživatel tak může počítat s dostupností minimálně 527 míst zpětného odběru, resp. 527 obcemi s pověřeným úřadem včetně 4 vojenských újezdů Boletice, Březina, Hradiště a Libavá.

Konečný uživatel pozná „Místo zpětného odběru použitých výrobků“ podle označení nápisem „Veřejné místo zpětného odběru použitých výrobků“ viz příklad označení níže:

Pneumatiky a automobilové baterie do směsného komunálního odpadu nepatří.


Vozidla s ukončenou životností

Ahoj konečný uživateli, informace, které zde získáš, vyplývají ze zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon“), jehož zpracovatelem je Ministerstvo životního prostředí. V tomto zákoně jsi definován jako „konečný uživatel“, tzn. osoba užívající vybraný výrobek, než se stal odpadem a před jeho odevzdáním osobě oprávněné k jeho převzetí podle tohoto zákona a dále jako „vlastník vozidla“, tzn. osoba, která je zapsána v registru silničních vozidel podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích jako vlastník vozidla.

Každý, kdo se zbavuje vozidla s ukončenou životností nebo jeho části, je smí předat pouze osobě oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou životností. Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provádí činnosti, jejichž výsledkem je vznik částí vozidel s ukončenou životností, může takto vzniklé části vozidel s ukončenou životností také předat přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu do zařízení určených pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu. Části vozidla s ukončenou životností, které jsou elektrozařízením, baterií nebo akumulátorem nebo pneumatikou, mohou být rovněž odevzdány v rámci zpětného odběru za podmínek stanovených tímto zákonem. Výrobcem vozidel je osoba vyrábějící vozidla nebo akreditovaný zástupce podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kteří v rámci svého podnikání uvádějí vozidla na trh.

Před předáním podle výše uvedeného je vlastník povinen umístit vozidlo s ukončenou životností nebo jeho podstatné části na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo zdraví lidí a v případě veřejně přístupného místa nenaruší vzhled obce.

Při předání vozidla s ukončenou životností osobě oprávněné ke sběru vozidel s ukončenou životností je předávající osoba povinna předložit průkaz totožnosti, technický průkaz předávaného vozidla a plnou moc udělenou jeho vlastníkem, pokud jím není sama.

Výrobce vozidel musí zajistit přiměřeně dostupnou síť sběrných míst. Konečný uživatel nalezne informace o sběrné síti na těchto webových stránkách nebo v modulu Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství (MA ISOH – on-line informační systém pro evidenci vybraných autovraků, jehož správcem je Ministerstvo životního prostředí). Další informace o sběrné síti je možné dohledat na stránkách výrobců vozidel, například na ŠKODA AUTO nebo na Svaz Dovozců Automobilů.

Provozovatelé zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností jsou povinni od vlastníka vozidla převzít vozidlo s ukončenou životností bezplatně, pokud obsahují všechny podstatné části a neobsahují přidaný odpad.

Provozovatelé zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností jsou povinni vystavit potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností nebo neúplného vozidla, byla-li porovnáním údajů uvedených v technickém průkazu vozidla se skutečnými údaji odevzdávaného vozidla s ukončenou životností zjištěna shoda v identifikačním čísle vozidla (VIN); to neplatí v případě převzetí odstaveného vozidla nebo vraku podle zákona o pozemních komunikacích. Provozovatelé zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností nevystaví potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností nebo neúplného vozidla, jsou-li odevzdávány pouze části vozidla, které nelze označit za neúplné vozidlo.

Konečný uživatel má nárok na propagační materiály při uvedení nového typu vybraného vozidla na trh, které se týkají:
• konstrukce vybraných vozidel a jejich částí s ohledem na možnost jejich využití,
• zpracování vybraných vozidel s ukončenou životností způsobem šetrným k životnímu prostředí, zejména o odčerpání všech kapalin a postupech pro demontáž,
• vývoji a optimalizaci způsobů opětovného použití vybraných vozidel a jejich částí a využití vybraných vozidel s ukončenou životností a jejich částí,
• pokroku dosaženého v oblasti využití vybraných vozidel s ukončenou životností s cílem snížit množství odpadu k odstranění a zvýšit míru jeho využití.