Zpětný odběr výrobků vychází z principu individuální odpovědnosti výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti. Odpovědnost za celý životní cyklus výrobku včetně zajištění vlastního zpětného odběru je stanovena v souladu s evropskou legislativou všem výrobcům, kteří uvádějí na trh v České republice pneumatiky, baterie a akumulátory a vozidla s ukončenou životností (týká se i dalších výrobků, ale těm se tento web nevěnuje).

Legislativní rámec

Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností

Metodické sdělení odboru odpadů MŽP k plnění některých povinností výrobců baterií a akumulátorů, elektrozařízení, pneumatik a vozidel

  1. V návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností dnem 1. ledna 2021 vydal odbor odpadů Ministerstva životního prostředí toto metodické sdělení (MS), které má za cíl vyjasnit některé otázky týkající se plnění povinností výrobců pneumatik, baterií a akumulátorů, vozidel s ukončenou životností (MS se týká i elektrozařízení, ale těm se tento web nevěnuje).

Metodický návod pro oddělené uvádění nákladů

  1. V souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností vznikly výrobcům elektrozařízení a pneumatik, distributorům a posledním prodejcům nové povinnosti mezi které patří i oddělené uvádění nákladů na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění výrobku s ukončenou životností na daňovém dokladu v souladu § 73, resp. § 99 zákona č. 542/2020 Sb. (MS se týká i elektrozařízení, ale těm se tento web nevěnuje).

• Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností

Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností