Připravujeme spuštění této stránky k 30. 4. 2021 (předpoklad), respektive po vydání nového prováděcího předpisu ke zpětnému odběru výrobků s ukončenou životností.

Děkujeme za pochopení.


Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností stanovuje:§ 13 Informování konečného uživatele a osvětová činnost

(1) Výrobce prostřednictvím distributorů zajistí, aby byl konečný uživatel vhodným a účinným způsobem informován o způsobu provedení zpětného odběru výrobků s ukončenou životností.

(2) Výrobce je povinen provádět osvětovou činnost zaměřenou na změnu spotřebitelského chování za účelem většího zapojení konečných uživatelů do systémů zpětného odběru a dosažení co nejvyšší úrovně zpětného odběru.

(3) Výrobce je v rámci osvětové činnosti povinen informovat konečné uživatele zejména prostřednictvím informačních kampaní o
  1. a) předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků,
  2. b) možnostech přípravy vybraných výrobků s ukončenou životností k opětovnému použití,
  3. c) požadavku, aby výrobky s ukončenou životností byly odevzdávány na místech k tomu určených v souladu s tímto zákonem, zejména aby nebyly odstraňovány jako netříděný komunální odpad, a o negativních dopadech protiprávního zbavování se výrobků s ukončenou životností mimo místa určená k jejich odkládání na životní prostředí,
  4. d) způsobu zajištění zpětného odběru a
  5. e) dalších skutečnostech, o nichž informují konečné uživatele výrobci na základě § 63 nebo 82.

(4) Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) stanoví vyhláškou minimální rozsah a způsob vedení informačních kampaní podle odstavce 3 a jejich zaměření na konkrétní cílové skupiny konečných uživatelů.

§ 82 Informace pro konečné uživatele
Výrobce baterií nebo akumulátorů je povinen prostřednictvím posledních prodejců na vlastní náklady písemně informovat konečné uživatele o

  1. a) požadavku, aby odpadní baterie nebo akumulátory nebyly odstraňovány jako netříděný komunální odpad, ale byly odevzdány na místech k tomu určených nebo osobám k tomu oprávněným v souladu s tímto zákonem,
  2. b) způsobu zajištění zpětného odběru,
  3. c) úloze konečných uživatelů v recyklaci odpadních baterií nebo akumulátorů,
  4. d) možných škodlivých vlivech nebezpečných látek obsažených v bateriích nebo akumulátorech na životní prostředí a zdraví lidí a
  5. e) významu grafického symbolu pro zpětný odběr a chemických symbolů podle § 80 odst. 1 písm. a) a c).