Informování konečného uživatele


Autobaterie Pneumatiky Ke stažení

Autobaterie

Leták Autobaterie – způsob zajištění zpětného odběru olovněných autobaterií

Zpětný odběr olovněných autobaterií
Zpětný odběr olovněných autobaterií - individuální systém

Leták Autobaterie – zpětný odběr autobaterií

Zpětný odběr autobaterií
Zpětný odběr autobaterií NEPATŘÍ

Pneumatiky

Leták Pneumatiky – způsob zajištění zpětného odběru pneumatik

Zpětný odběr pneumatik
Zpětný odběr pneumatik individuální systém

Leták Pneumatiky – zpětný odběr pneumatik

Zpětný odběr pneumatik
Zpětný odběr pneumatik NEPATŘÍ
Není dovoleno všechny tyto materiály distribuovat, upravovat, či používat pro komerční účely bez předchozího písemného nebo jiného souhlasu společnosti GREEN Solution s.r.o.

Ke stažení


Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností stanovuje:



§ 13 Informování konečného uživatele a osvětová činnost

(1) Výrobce prostřednictvím distributorů zajistí, aby byl konečný uživatel vhodným a účinným způsobem informován o způsobu provedení zpětného odběru výrobků s ukončenou životností.

(2) Výrobce je povinen provádět osvětovou činnost zaměřenou na změnu spotřebitelského chování za účelem většího zapojení konečných uživatelů do systémů zpětného odběru a dosažení co nejvyšší úrovně zpětného odběru.

(3) Výrobce je v rámci osvětové činnosti povinen informovat konečné uživatele zejména prostřednictvím informačních kampaní o
  1. a) předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků,
  2. b) možnostech přípravy vybraných výrobků s ukončenou životností k opětovnému použití,
  3. c) požadavku, aby výrobky s ukončenou životností byly odevzdávány na místech k tomu určených v souladu s tímto zákonem, zejména aby nebyly odstraňovány jako netříděný komunální odpad, a o negativních dopadech protiprávního zbavování se výrobků s ukončenou životností mimo místa určená k jejich odkládání na životní prostředí,
  4. d) způsobu zajištění zpětného odběru a
  5. e) dalších skutečnostech, o nichž informují konečné uživatele výrobci na základě § 63 nebo 82.

(4) Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) stanoví vyhláškou minimální rozsah a způsob vedení informačních kampaní podle odstavce 3 a jejich zaměření na konkrétní cílové skupiny konečných uživatelů.

§ 82 Informace pro konečné uživatele
Výrobce baterií nebo akumulátorů je povinen prostřednictvím posledních prodejců na vlastní náklady písemně informovat konečné uživatele o

  1. a) požadavku, aby odpadní baterie nebo akumulátory nebyly odstraňovány jako netříděný komunální odpad, ale byly odevzdány na místech k tomu určených nebo osobám k tomu oprávněným v souladu s tímto zákonem,
  2. b) způsobu zajištění zpětného odběru,
  3. c) úloze konečných uživatelů v recyklaci odpadních baterií nebo akumulátorů,
  4. d) možných škodlivých vlivech nebezpečných látek obsažených v bateriích nebo akumulátorech na životní prostředí a zdraví lidí a
  5. e) významu grafického symbolu pro zpětný odběr a chemických symbolů podle § 80 odst. 1 písm. a) a c).