Pneumatiky Automobilové baterie Vozidla s ukončenou životností


Pneumatiky

Výrobce pneumatik může plnit v individuálním systému nebo v kolektivním systému. Individuálním systémem je pak systém zpětného odběru vytvořený a provozovaný samostatně, svým jménem a na vlastní náklady jedním výrobcem. Odpovědnost za plnění cílů sběru či využití včetně financování nese výrobce.

Nejdůležitější povinnosti pro výrobce v zajištění zpětného odběru použitých pneumatik v individuálním systému:

• VYTVOŘIT MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU
§ 97 odstavec 2 a) zní:
„a) v každé obci s pověřeným obecním úřadem a v případě územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy v každém městském obvodě nebo městské části a“.

(Z tohoto paragrafu vyplývá povinnost vytvořit výrobcem 527 míst zpětného odběru pro použité pneumatiky)

• ZAJISTIT MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ ZPĚTNÉHO ODBĚRU
(rok 2021 – 70 %, rok 2022 a dále – 80 %)

• ZAJISTIT MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ VYUŽITÍ ODPADNÍCH PNEUMATIK
(zajistit recyklaci a opětovné použití pneumatik pro rok 2021 – 10 %, rok 2022 – 15 %,
rok 2023 – 25 %, rok 2024 a dále – 30 %)

• VYTVOŘIT KAUCI
(vytvořit dostatečnou kauci zajišťující nakládání s výrobky s ukončenou životností, nejméně 20 % ročních nákladů na zpětný odběr pneumatik)

• VE VÝROČNÍ ZPRÁVĚ PODLE ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ (uvést informace ke zpětnému odběru pneumatik – místa zpětného odběru, náklady, aj.)

• ZÁPIS DO REGISTRU MŽP A JEHO AKTUALIZACE (uvést informace o místech zpětného
odběru – nových 527 míst)

• ODDĚLENÉ UVÁDĚNÍ NÁKLADŮ – § 99 (na faktuře uvádět odděleně náklady na zpětný odběr pneumatik)

• ZAJISTIT OSVĚTU A PROPAGACIAutomobilové baterie

Výrobce automobilových baterií může plnit v individuálním systému nebo v kolektivním systému. Individuálním systémem je pak systém zpětného odběru vytvořený a provozovaný samostatně, svým jménem a na vlastní náklady jedním výrobcem. Odpovědnost za plnění cílů sběru či využití včetně financování nese výrobce.

Nejdůležitější povinnosti pro výrobce v zajištění zpětného odběru použitých automobilových baterií v individuálním systému:

• VYTVOŘIT MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU
§ 86 odstavec 2) zní:
„v každé obci s pověřeným obecním úřadem a v případě územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy v každém městském obvodě nebo městské části a“. (Z tohoto paragrafu vyplývá povinnost vytvořit výrobcem 527 míst zpětného odběru pro použité automobilové baterie)

• ZAJISTIT MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ VYUŽITÍ ODPADNÍCH AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ
(zajistit recyklaci – 65 %)

• ZÁPIS DO REGISTRU MŽP A JEHO AKTUALIZACE
(uvést informace o místech zpětného odběru – nových 527 míst)

• ZAJISTIT OSVĚTU A PROPAGACIVozidla s ukončenou životností

Způsob plnění povinností výrobcem v individuálním nebo v kolektivním systému se na rozdíl od baterií nebo akumulátorů, pneumatik nevztahuje na vozidla s ukončenou životností. Odpovědnost za plnění cílů sběru či využití včetně financování nese výrobce a autovrakoviště.

Nejdůležitější povinnosti pro výrobce v zajištění zpětného odběru použitých pneumatik v individuálním systému:

• BEZPLATNĚ ODEBÍRAT VYBRANÁ VOZIDLA S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ VLASTNÍ ZNAČKY

• ZAJISTIT PŘÍMĚŘENĚ DOSTUPNOU SÍŤ SBĚRNÝCH MÍST

• POSKYTNOUT ZPRACOVATELŮM VEŠKERÉ INFORMACE NEZBYTNÉ PRO DEMONTÁŽ A ZPRACOVÁNÍ VYBRANÉHO VOZIDLA

• HRADIT ZPRACOVATELI NÁKLADY, POKUD MÁ NULOVOU NEBO ZÁPORNOU TRŽNÍ HODNOTU

• PŘI UVEDENÍ NOVÉHO TYPU VYBRANÉHO VOZIDLA NA TRH ZVEŘEJNIT PROPAGAČNÍ MATERIÁLY KONEČNÉMU UŽIVATELI O EKOLOGICKÉ LIKVIDACI VYBRANÉHO VOZIDLA A OPĚTOVNÉHO POUŽITÍ